Nauki biologiczne: Botanika

Botanika jest to dziedzina biologiczna, jaka koncentruje się przede wszystkim wobec badania świata roślin. Opiera się w swym nazewnictwie na specyficznym słowie greckim botane, a więc w dosłownym tłumaczeniu roślina, owoc, zieleń i tej sfery właśnie dotyczy.KOOI Jest to dyscyplina wiedzy, która koncentruje się przede wszystkim na całokształcie informacji dotyczących roślin a także wszelkich ich postaci oraz związanych z nimi zjawisk czy też stylu ich rozwoju. Jest nadal rozwijana, nie stoi w miejscu, jak zresztą wszystkie dziedziny mające ścisły związek z badaniem biologicznym w swym charakterze i skoncentrowanym na istotach żywych. W kwestii organizmów, jakie są przedmiotem badań botanicznych, mówi się w zasadzie o kompleksowości wykonywanych przez botaników analiz.

Koncentrują się oni zarówno na molekułach, jak i organelli, genach czy tkankach, komórkach, populacjach, gatunkach, całych zbiorowiskach roślinnych czy pojedynczych osobnikach. W sferze botaniki wydziela się naukę zwaną mykolgią, czyli jest to nauka o grzybach a także fykologię a więc naukę o glonach. Do tego dochodzi specyficzny dział nauki o sinicach, jaki określa się cyjanobakteriologiczną nauką oraz bakteriologię – naukę o bakteriach ogólnie. Poza tym do podstaw w zakresie dyscyplin, jakie obejmuje tak szeroka dziedzina wiedzy, jaką jest botanika zalicza się też morfologię roślin, czyli dziedzinę trudniącą się budową rośliny od zewnątrz, histologię roślin czy badanie procesu rozwojowego rośliny, funkcji jej tkanek czy też struktury budowy owej rośliny. Kolejna podkategoria botaniki to organografia roślin a więc badanie wyższych roślin, zwłaszcza skupiając się w tej materii na jej budowie.

Do tego dochodzi także anatomia roślin czyli budowa wewnętrzna. Nie można pominąć również fizjologii a więc nauki, która zgłębia tajniki życiowych procesów istot roślinnych a także kształtowaniem się i praca ich organów. Genetyka roślin, tak silnie dziś rozpowszechniona obejmuje zmiany w obrębie roślin oraz porusza aspekt dziedziczności. Cytologia roślin koncentruje się na wnętrzu budowy rośliny, czyli jak wskazuje na to już samo nazwanie owej dyscypliny jest nauka obejmująca analizę szczegółową komórek roślinnych.

Czymś innym jest karpologia a więc nauka o nasionach, o owocach i sianiu roślin. Embriologia z kolei określa rozwój zarodkowy roślin a fitofenologia jest nauką o związkach, jakie zachodzą na linii pory roku a rozwój roślin, warunki atmosferyczne i klimatyczna sytuacja a rozkwit roślin. Morfogeneza opiera się na wnikaniu w szczegóły roślinnych organów i tkanek, zaś systematyka hierarchizuje różnorodność roślin, dokonując specyficznych podziałów poprzez system klasyfikacyjny. Paleobotanika to dziedzina odnosząca się wyłącznie do roślin kopalnych a geobotanika opiera się na relacjach między roślinami i środowiskiem naturalnym.

Do tego florystyka czyli inwentaryzacja florystyczna, ekologia a więc nauka o oddziaływaniach roślin, palinologia a więc nauka o pyłkach roślin, ewolucja roślin czyli badanie procesów przeobrażeń w obrębie cech dziedzicznych zmierzających do wyodrębniania się gatunków. Taksonomia zajmuje się hierarchizacją roślin a botanika leśna roślinami w leśnictwie. Co więcej warto też wspomnieć o dziedzinach typu geografia roślin, czyli inaczej fitogeografia, fitosocjologia a więc socjologia roślin, syntaksonomia czyli taksonomia zbiorowisk roślinnych, botanika stosowana, botanika rybacka, botanika rolna.

Biorąc zaś pod uwagę przedmiot badań mówi się też o wyszczególnieniu takich podkategorii jak fykologia, batologia, pterydologia, rodologia, dendrologia, briologia, agrostolgia.

Artykuł dzięki: Meble kuchenne Wrocław